• مته مخصوص چوب مارپيچ قطر مته : 14 ميليمتر طول مته : 18 سانتيمتر قطر انتهاي مته : 9 ميليمتر انتهاي مته ( قسمتي كه مته  به سه نظام دريل متصل ميشود ) به صورت شش گوش طراحي شده كه مته در سه نظام دريل هرز نگردد و با تمامي دريل ها قابل استفاده باشد .

  153,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مته چوب مارپيچ قطر مته : 11 ميليمتر طول مته : 17 سانتيمتر قطر انتهاي مته (اتصال به سه نظام دريل ) : 7 ميليمتر انتهاي مته به صورت 6 گوش طراحي شده تا مته در سه نظام دريل هرز نگردد و با تمامي دريل ها قابل استفاده باشد .

  115,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • مته تخصصي چوب قطر مته : 13 ميليمتر طول مته : 18 سانتيمتر قطر انتهاي مته : 9 ميليمتر انتهاي مته ششش گوش طراحي شده كه مته در سه نظام دريل هرز نگردد و با تمامي دريل ها قابل استفاده باشد

  135,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  قطر مته : 25.4 ميليمترطول مته : 18 سانتيمترقطر كارگير مته : 9 ميليمترانتها مته شش گوش HEX SHARK براي هرز نچرخيدن مته در سه نظام دريل و قابل استفاده بودن براي تمامي دريل ها

  252,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطر مته : 22.2 ميليمتر طول مته : 18 سانتيمتر قطر كارگير مته : 9 ميليمتر فرم كارگير مته به صورت 6 گوش و باعث هرز نچرخيدن مته در سه نظام دريل ميشود و همچنين با تمامي دريل ها قابل استفاده ميباشد

  225,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  قطر مته : 19 ميليمتر طول مته : 18 سانتيمتر قطر انتهاي مته : 10 ميليمتر 6 گوش قسمت انتهاي مته كه به سه نظام دريل نصب ميگردد به صورت 6 گوش طراحي شده كه هم مته در سه نظام دريل هرز نگردد و هم براي همه دريل ها قابل استفاده باشد

  189,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مته تخصصي چوب مارپيچ قطر مته : 16 ميليمتر طول مته : 18 سانتيمتر قطر انتهاي مته : 9 ميليمتر قسمت انتهاي مته ( اتصال مته به سه نظام دريل ) به صورت شش گوش طراحي شده تا مته در سه نظام دريل هرز نگردد و با تمامي دريل ها قابل استفاده باشند .

  170,000 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  مته چوب مارپيچ قطر مته : 6 ميليمتر طول مته : 17 سانتيمتر قطر انتهاي مته ( قسمت اتصال مته به سه نظام دريل ) : 5 ميليمتر قسمت انتهاي مته به صورت 6 گوش طراحي شده تا مته در سه نظام دريل هرز نگردد و همچنين با تمامي دريل ها قابل استفاده باشد

  87,500 تومان ناموجود
  بیشتر
  ناموجود